Reklamace


REKLAMACE SLUŽEB A ZBOŽÍ

V případě reklamace je nutné vyplnit Reklamační protokol na základě kterého bude reklamace posouzena a vyřízena. Informace k reklamačnímu procesu naleznete níže. Informace pochází z webu České obchodní inspekce a naleznete je na tomto odkazu: Reklamace služeb a zboží


INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit.

Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost prodávajícího naplnit mohou být i tzv. reklamační řády vyhlašované podnikatelem. Je však třeba upozornit, že tak jako se dle § 2168, resp. § 1814 písm. a) občanského zákoníku nemohou (pod sankcí neplatnosti) sjednané podmínky uplatňování odpovědnosti za vady odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele, tak i informace podané spotřebiteli ohledně jeho práv nesmí ani v reklamačních řádech zužovat okruh jeho zákonných práv a tak jej uvádět v omyl. Proto ani případný souhlas spotřebitele s těmito reklamačními řády nemá žádnou právní relevanci. Reklamační řády mohou sloužit spíše jako určitý kodex postupu prodávajícího při vyřizování reklamací, který podrobněji specifikuje nároky z odpovědnosti za vady a reklamační postupy spotřebitele vyplývající ze zákona.


SPRÁVNÝ POSTUP PŘIJETÍ REKLAMACE OD ZÁKAZNÍKA

Po zjištění vady námi dodaného zboží nás neprodleně kontaktujte a to buď osobně na adrese provozovny Olomouc - Droždín, U cihelny 263 v pracovní době pondělí - pátek od 8:00 - 15:30 hod nebo elektronicky na adrese info@levnápaliva.cz


LHŮTY PRO ROZHODOVÁNÍ O REKLAMACÍCH A PRO JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.


Prodej pevných paliv se řídí ustanoveními občanského zákoníku, § 619 a následující.

Množství, druh a cena prodaného paliva musí odpovídat údajům na prodejním dokladu a jeho jakost je určena parametry jednotlivých druhů tuhých paliv podle katalogů výrobců.

Uplatňování reklamace vad zakoupeného paliva

1. Reklamace hmotnosti paliva

Reklamaci hmotnosti paliva kupující uplatňuje okamžitě při převzetí paliva, a to vyznačením na prodejním dokladu. Za přítomnosti kupujícího se provede kontrolní vážení na mostní váze v Olomouci Droždíně, U Cihelny 263/32. Při jízdě ke kontrolnímu vážení je řidič povinen vzít do kabiny osobu, která si převážení vyžádala. Při neoprávněné reklamaci kupující hradí výdaje vzniklé opakovanou dopravou.

2. Uskladnění paliva

Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost.

3. Reklamace kvality paliva

a) Vyskytne-li se vada kvality zakoupeného paliva, má kupující právo tuto vadu reklamovat:

 • u řidiče vozidla tak, že důvod reklamace vyznačí na prodejním dokladu, kterým se potvrzuje převzetí paliva,
 • osobně na skladě v Olomouci Droždíně, U Cihelny 263/32,
 • e-mailem: info@levnapaliva.cz nebo telefonicky na číslech 601 550 229, 800 666 100.

Reklamaci je nutno uplatnit okamžitě po zjištění zjevných vad (zrnitost a vytřídění) do 5 -ti dnů od převzetí paliva. U skrytých jakostních vad (nespalitelné zbytky, popel, výhřevnost) lze uplatnit reklamaci do 60 -ti dnů od data dodání. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění nesprávnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci nebo k nezávislé laboratoři na rozbor. Lhůta na vyřízení je 30 dní.

b) Kdy nelze dodávku zakoupeného paliva reklamovat:

 • z dodávky paliva bylo odebráno více jak 1/3 paliva (nelze proto posoudit reklamovanou vadu),
 • kupující sám palivo roztřídil,
 • je-li palivo špatně uskladněno nebo špatně použito (porušení druhu a zrnitosti paliva uvedeného v návodu k topidlu)
 • pokud bylo palivo prodáno kupujícímu se slevou a s jeho souhlasem

4. Průběh reklamace

Prodávající sdělí kupujícímu do 5 dnů od oznámení reklamace, kdy provede prohlídku uskladněného paliva. Prohlídka paliva se uskuteční po dohodě s kupujícím do 10 –ti dnů od oznámení reklamace. Kupující umožní prodávajícímu přístup k uskladněnému palivu a místo opatří dostatečným osvětlením. Podle druhu reklamace provede prodávající odběr kontrolního vzorku podle příslušné technické normy za přítomnosti kupujícího. Na místě se sepíše protokol o vadách a způsob narovnání v případě oprávněné reklamace. V případě zpět vzetí reklamovaného paliva je kupující povinen všechno palivo vyvézt na místo, na kterém k němu prodávající bude mít přístup a bude ho moci bez problémů naložit na auto.

5. Vyřízení reklamace a její kompenzace

V případě, že se jednalo o reklamaci oprávněnou, může ji prodávající kompenzovat těmito způsoby:

 • poskytnutím dodatečné slevy na prodané palivo
 • dodáním nového paliva za vadné palivo
 • převzetím paliva zpět a vrácením peněžní částky odpovídající množství paliva vráceného zpět
 • dodáním chybějícího množství paliva
 • poskytnutím finančního vyrovnání za chybějící palivo

Tento reklamační řád je platný od 1. 11. 2021


Reklamační řád pevných paliv.pdf

Formulář pro odstoupení od smlouvy.pdf

Formulář pro reklamaci.pdf